Tướng quân họ Lý giữ Kế Môn,
Đầu tuy bạc trắng, lòng son còn.
Còn khuyên được đám chư hầu tới,
Thiên tử từ nay lại được tôn.

tửu tận tình do tại