Lối nào suối tưới vườn,
Bờ quanh cứ chảy loạn.
Xác xơ ít lá thu,
Lấp loáng mây ruộng lắm.
Cách ao, khóm cần liền,
Xuyên rừng, dây leo bám.
Sương hẹ trắng, nghe đâu,
Lợi nhiều như dự đoán.

tửu tận tình do tại