Nghe nói tướng Hoa Môn,
Kể công, chưa rút hết.
Từ ngày lấy lại kinh,
Quân cơ ai chế, tiết.
Ong bọ giữ độc luôn,
Uy nghi phải sấm sét.
Chớ khiến nơi máu roi,
Áo quan Hán lại ướt.

tửu tận tình do tại