Giọng Ngô, ông Hạ rành,
Tại chức mà ngông nghênh.
Dâng sớ xin nghỉ việc,
Về làng vui mái tranh.
Ý thoáng chẳng đạt được,
Người này nay bấp bênh.
Sườn non một mái lá,
Sông bể ngày buồn tênh.

tửu tận tình do tại