Gió bắc thổi nhạn Hồ,
Tả tơi vượt sa mạc.
Rừng kia đằng đẵng dài,
Cỏ thu buồn xanh biếc.
Lầu cao, đêm kèn vang,
Khu nhà giầu, xóm bắc.
Nào hay kẻ xóm nam,
Áo mỏng, tháng chín mặc!

tửu tận tình do tại