Buổi nay đào đỏ trĩu trái đỏ,
Nhà ai cạnh ruộng ngoại ô này.
Vạn dặm gặp nhau tay cứ nắm,
Tài cao những đợi tiệc chia tay.

tửu tận tình do tại