Rừng xa, khí nóng ít,
Công tử tới nhà chơi.
Nghèo ở nơi xóm vắng,
Lầu thành nam gần nơi.
Nhà bên cũng chất phác,
Muốn gì cũng dễ thôi.
Cách mái, phía tây gọi,
Có rượu không, ông ơi.
Qua tường chuyển rượu thuốc,
Trải chiếu, thả sức ngồi.
Gió mát hai phía lại,
Ý khách ớn thu rồi.
Tranh tổ, chim chí choé,
Lá rậm, ve liên hồi.
Ai bảo nhà vắng lặng,
Lũ này réo cảnh đời.
Sắc chiều hoa nước dịu,
Đủ để thêm thảnh thơi.
Những ngại trong ly cạn,
Bèn vì ông mà mời.

tửu tận tình do tại