Tạ An thuyền lướt gió nổi rồi,
Đài ao Lương uyển tuyết mới rơi.
Núi đông mờ ảo tay ôm gái,
Bụi trúc thản nhiên cứ đợi người.

tửu tận tình do tại