Lầu sông chăn gối đơn,
Thân khách bếp lạnh ngắt.
Hè nóng nghĩ đến tình,
Tuổi già bệnh càng ngặt.
Thơm nghe canh kim châm,
Nhớ mãi cơm gạo lật.
Muỗng trơn nên bụng no,
Ai muốn bày chén bát.

tửu tận tình do tại