Miệng kẽm là không lớn,
Phía nam trăm rợ khoanh.
Tường thành cứ liên tiếp,
Bờ dứt, tiếp núi xanh.
Thuở đầu nhiều cái hiểm,
Phòng vệ sông bao quanh.
Loạn lạc nghe trống, ốc,
Hơi thu khiến mặt đanh.

tửu tận tình do tại