Than ôi Phòng, Nguỵ chẳng lại gặp,
Tần vương học sĩ nay khó kịp.
Học trò áo xanh ngập dưới bùn,
Tướng quân ngựa trắng nhanh như chớp.
Ngàn năm ít người như Chu Vân,
Tới nay gãy ván hết nghe bàn.
Ông Lâu không nói, ông Tống nói,
Còn nhớ vua xưa nể trực thần.

tửu tận tình do tại