Nhớ xưa thong thả nhóm người hầu,
Năm trước ngày này cứ đứng chầu.
Bóng toả công xoè từ cánh quạt,
Hương thơm lân đứng ở trên lò.
Ghế vàng chỉ tới từ phương bắc,
Áo đỏ chờ ngay giữa điện sâu.
Thành vắng ngày nay đau đớn lắm,
Tuyết núi, mây trôi dạ thấy sầu.

tửu tận tình do tại