Giờ này năm trước lạy ngai vua,
Năm canh ba đợt bước như cò.
Muốn biết xum xoe nơi thảm hại,
Lại ngờ ngây ngất chốn thơm tho
Không lối nhẩn nha cười thoải mái,
Lại khi bối rối áo so ro.
Ai người nhớ buổi buồn khôn xiết,
Ngày buồn buồn rối hệt như tơ.

tửu tận tình do tại