Thương giang xuôi, nước lách,
Kiệt Thạch hiện, núi tàn.
Gió vùi, ngọn xanh rủ,
Mưa vỗ, mai đỏ tròn.
Bàn vàng đòi mang rượu,
Hộp bạc gói gọn đàn.
Hứng rời chẳng quét rửa,
Trên rêu cứ ngồi tràn.

tửu tận tình do tại