Tre cao liền cạnh nhà,
Rào thưa sót hoa cũ.
Rắn cuộn tròn, bụi gai,
Ngựa lụt đầu,nước lũ.
Vô ích công làm thơ,
Vết núi rừng chưa đủ.
Bán sạch sách vở đi,
Nhà đông thử tới gạ.

tửu tận tình do tại