Cậu tôi nghiêm vậy mà,
Người xưa ai nhận lỗi.
Bích Sơn tạnh lại oi,
Bạch Thuỷ lắm mưa xối.
Cầu xin đã rõ ràng,
Mừng vui còn gì nói.
Bữa nay say cầm ca,
Năm hạn nóng quá đỗi.

tửu tận tình do tại