Mái quê nước lạnh tuôn,
Dậu núi len mây mỏng.
Tránh cõi người vì ồn,
Gần hang cọp mà lặng.
Dàn bút mưa cửa lùa,
Thẻ sách nắng khe nóng.
Cái cái vằn năm mầu,
Ngựa ngàn dặm hí vẳng.

tửu tận tình do tại