Dinh thự nhà vua, núi Ba đeo,
Thang son vạn bậc vẫn còn leo.
Mây trắng, nhà tiên nghe chó sủa,
Trúc dầy, xuân sớm vẳng oanh reo.
Đá quý, sông trong, lòng đẹp xót.
Hoa nồng, nhị nõn, mắt mờ nheo.
Người tới giờ này ca chăn giắt,
Vào tới nơi này, hết lối theo.

tửu tận tình do tại