Lô ngọc hương
Sáp hồng lệ
Riêng rọi tứ thu lầu vẽ
Mày liễu mỏng
Tóc mây tàn
Đêm dài lạnh gối chăn

Ngô đồng nọ
Đêm mưa gió
Chẳng nói ly tình chính khổ
Chiếc lá rụng
Hạt mưa rơi
Xào xác suốt đêm dài

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.