Nam viên liễu nhứ bay đầy đất,
Sầu nghe thanh minh mưa lác đác.
Mưa hết lại tà dương,
Hạnh hoá linh lạc hương.
Im lìm má hồng ngủ,
Trên gối bóng non phủ.
Trời sắp sửa hoàng hôn,
Một mình tựa cửa buồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.